Sotning - Taxa

Kommunen har rätt att ta betalt för sotningen. Den sk sotningstaxan fastställs av varje kommun.
I Storstockholm bestäms taxorna genom upphandling i konkurrens. En fråga som regelbundet väcks, och då den behandlas rättsligt alltid besvaras på liknande sätt, är vem som har det yttersta betalningsansvaret för den föreskrivna sotningen. I ett antal domar som utfärdats har fastighetsägarens betalningsansvar för den föreskrivna sotningen fastslagits. Det gäller även då fastighetsägaren och brukaren har ett internt avtal som ålägger hyresgästen att betala sotningskostnad.