Sotning - Lag och förordning

Sotning är en brandförebyggande åtgärd som kommunen enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor ansvarar för. Varje fastighetsägare eller innehavare av ett sotningspliktigt objekt är skyldig att låta sota sin anläggning, på frister som fastslagits av kommunen.
Lagen öppnar även upp för att fastighetsägare kan rengöra (sota) sin egen anläggning.
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har antagit föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.