Sotning - Frister

Kommunen beslutar om vilka sotningsfrister som skall gälla i kommunen. Sotningsfristerna mellan olika objekt varierar med den bedömda genomsnittliga risken för brand på grund av sot beläggningar i objektet. Fristerna varierar allt ifrån sex sotningstillfällen per år till ett sotningstillfälle vart fjärde år.