Sotning

Vi utför på uppdrag av Storstockholms brandförsvar den lagstadgade brandskyddsmotiverade sotningen i Östermalm, Vasastan, Norrmalm, Södermalm, Gamla Stan, Kungsholmen och Essinge öarna. Mer info finns på Storstockholms brandförsvars hemsida

SotningSotningsväsendet i Sverige har en lång tradition. Sedan vi började värma våra bostäder med eldstäder har det funnits sotare. Sotaren är en unik resurs i samhället. Han/hon är både en kompetent och välutbildad yrkesman/-kvinna och hantverkare samtidigt som vi är en myndighetsperson.

Lagen om skydd mot olyckor stadgar att kommunen ska svara för sotningen och att utbildade skorstensfejare skall utföra den. Lagen öppnar även upp för att en fastighetsägare själv får sota alternativt låta annan utföra sotningen. Detta skall föregås av en aktiv ansökan och godkännande hos Stortockholms brandförsvar.

Lagen kopplar på ett entydigt sätt ihop tre skilda kategorier; kommunala beslutsfattare, fastighetägare/brukare och skorstensfejare i ett gemensamt ansvar för att sotningen (rengöring/Sotning) genomförs enligt givna frister.

Tre parter med ett gemensamt mål; att se till att risken för eldstadsrelaterade bränder hålls på en så låg nivå som möjligt.