OVK - Syfte

Syftet med krav på funktionskontroll av ventilationssystem är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader,
det framgår av Plan & Bygglagen (PBL) i kapitlet om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Funktionskontroll av ventilationssystem är också viktigt för att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och särskilt delmålet om God inomhusmiljö. Där är målet att byggnader och deras egenskaper inte ska påverka människors hälsa negativt. Detta ska bland annat ske genom att säkerställa att samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en dokumenterat fungerande ventilation.