OVK - Genomförande

Vi utför funktionskontroll av ventilationsanläggningar enligt gällande lagstiftning. Vi kontrollerar att prestandan motsvarar de krav som ställdes i den bygglagstiftning som gällde då anläggningen projekterades. Statusen på ventilationsanläggningen prövas genom okulärbesiktning, luftmängds- och eller temperaturmätning, kontroll av styrutrustning samt brukarintervjuer. Vi kontrollerar att eventuella instruktioner och skötselanvisningar finnas lätt tillgängliga. Vi kontrollerar även att ventilationskanalerna inte innehålla föroreningar som kan spridas i byggnaden. Vidare undersöks vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet.

Protokoll och intyg upprättas och skickas till beställaren.