Brandskyddskontroll - Syfte

Syftet är brandförebyggande.
Fastighetsägaren har enligt lagens bestämmelser skyldighet att i skälig omfattning vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Kommunen ansvarar för att brandskyddskontroll utförs.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har antagit föreskrifter och allmänna råd avseende brandskyddskontroll. Här framgår att det anses skäligt att fastighetsägaren ser till att anläggningen under bruksskedet vidmakthåller den brandskyddsnivå som gällde när anläggningen togs i bruk.

Genom brandskyddskontrollen kontrollerar samhället att fastighetsägaren efterlever lagens bestämmelser.