Brandskyddskontroll -
Lagar och förordning

Brandskyddskontroll är en brandförebyggande åtgärd som kommunen enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor ansvarar för. Varje fastighetsägare eller innehavare av brandskyddskontrolls pliktiga objekt är skyldig att låta kontrollera sin anläggning, på frister som fastslagits av (MSB) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB har antagit föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.