Besiktning - Olika Besiktningar

Besiktningar av eldstäder och rökkanaler kan ske i olika fall och av olika anledningar. Vi hjälper dig med besiktningen oavsett anledning.

Nybyggnationsbesiktning

  • Vid nybyggnation av en fastighet måste eldstad, rökkanal samt imkanal besiktigas av sakkunnig för att säkerställa att installationen uppfyller gällande normer och krav.

Överlåtelse besiktning

  • Besiktning vid överlåtelse är att rekommendera. Genom att besiktiga eldstäder och skorstenar innan man köper en bostad kan spara mycket pengar. Att en eldstad används och sotas med jämna mellanrum är ingen garanti för att funktionen är okej.

Besiktning vid markarbeten

  • Vid besiktning av eldstäder samt skorstenar i samband med vibrationsalstrande verksamhet används svensk standard SS 460 48 60.

Status besiktning

  • Den vanligaste anledningen till besiktning är när en eldstad varit vilande och inte använts på ett tag, samt felsökning när befintliga eldstäder skapar sanitär oangelägenhet.

Nyinstallationsbesiktning

  • Vid byte av eldstad är det viktigt att kontrollera att rökkanalen i skorstenen är anpassad för den nya eldstaden. Det samma gäller vid byte av bränsle. Det är då också viktigt att veta om eldningsapparaten är rätt anpassad och rätt monterad.