Besiktning - Hur bedömer Sotaren

Det finns två sätt att göra rätt. Det ena är att bygga som vi alltid gjort i Sverige – med hjälp av hantverkskunnande och traditioner. Det kallar vi för att eldstaden, skorstenen samt imkanalen har beprövade egenskaper. Det andra sättet är att köpa ett färdigt system eller färdiga komponenter som sätts samman till en eldstaden, skorstenen samt imkanalen. Dessa metoder har ett certifikat som visar egenskaperna. Vi inom sotningen säger då att eldstaden, skorstenen samt imkanalen har bestyrkta egenskaper.

Godkänd

Det ledande kriteriet för godkännande är vad vi kallar det goda beståndet.

  • • Brandskyddsavstånd är inom gällande toleranser
  • • Bestånd, utseende och allmän status svarar mot vad som kan förväntas och
  • • Vars ändamålsenliga användning är tillgodosedd

Godkänd med brister av underordnad betydelse

  • • Bristen är inte relaterad till nominella mått och gällande toleranser
  • • Bristen är inte av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status
  • • Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen
  • • Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, allmänna status eller ändamålsenliga användning

Icke Godkänd

  • • Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet
  • • Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan
  • • Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet